1 00:00:02,500 --> 00:00:04,780 Hoe denkt u over de toekomst van Nederland? 2 00:00:04,860 --> 00:00:08,940 Zijn er voorzieningen, plannen of wetten die u belangrijk vindt? 3 00:00:09,060 --> 00:00:13,540 Ongeveer 17 miljoen mensen met ideeën. Dat is lastig overleggen. 4 00:00:13,700 --> 00:00:20,720 Daarom hebben wij de Tweede Kamer. 150 volksvertegenwoordigers die namens ons beslissingen nemen. 5 00:00:20,720 --> 00:00:27,160 Wat doen zij precies? Wat zijn hun belangrijkste taken? Kortom: Hoe werkt de Tweede Kamer? 6 00:00:32,920 --> 00:00:38,560 In onze parlementaire democratie kiezen wij elke vier jaar de 150 volksvertegenwoordigers. 7 00:00:38,820 --> 00:00:43,860 De Tweede Kamerleden controleren namens ons de regering en maken -samen met 8 00:00:43,860 --> 00:00:46,360 de regering en de Eerste Kamer- nieuwe wetten. 9 00:00:46,360 --> 00:00:53,329 Bij de Tweede Kamerverkiezingen stemmen we op een kandidaat van een politieke partij. 10 00:00:53,800 --> 00:00:59,540 De 150 plaatsen van de Tweede Kamer, de zetels, worden verdeeld aan de hand van de verkiezingsuitslag. 11 00:01:00,900 --> 00:01:05,840 De gekozen Kamerleden die bij dezelfde partij horen vormen samen een fractie. 12 00:01:06,200 --> 00:01:11,639 Na de verkiezingen moet er een nieuw kabinet gevormd worden. De Tweede Kamer heeft hierin het voortouw. 13 00:01:11,639 --> 00:01:18,130 Maar welke partijen kunnen het beste dat kabinet vormen? Welke partijen kunnen het eens worden 14 00:01:18,130 --> 00:01:23,590 over wat ze willen veranderen en bereiken in Nederland? En hebben ze een meerderheid? 15 00:01:23,590 --> 00:01:28,910 Dit proces, het samenwerken en onderhandelen, heet de kabinetsformatie. 16 00:01:29,220 --> 00:01:36,460 De partijen die het bij de formatie eens zijn geworden stellen een regeerakkoord op en leveren de ministers en staatssecretarissen. 17 00:01:36,940 --> 00:01:41,380 De fracties in de Tweede Kamer van de regeringspartijen noemen we de coalitie. 18 00:01:41,740 --> 00:01:46,860 De andere fracties meestal de oppositie. Maar coalitie of oppositie: 19 00:01:47,140 --> 00:01:50,900 alle 150 Kamerleden controleren de regering. 20 00:01:50,909 --> 00:01:57,089 De regering maakt nieuwe plannen en voert ze uit. Dit gebeurt op de verschillende ministeries. 21 00:01:57,360 --> 00:02:01,800 De Tweede Kamerleden controleren of de regering haar werk goed doet. Wil de Tweede Kamer meer 22 00:02:02,080 --> 00:02:08,420 weten over plannen van de regering? Of wil ze weten wat een minister of staatssecretaris doet? 23 00:02:08,940 --> 00:02:13,219 Dan nodigt de Tweede Kamer deze minister of staatssecretaris uit voor uitleg over het 24 00:02:13,219 --> 00:02:15,049 beleid en de uitvoering daarvan. 25 00:02:15,740 --> 00:02:19,540 Hoe kan een Kamerlid invloed uitoefenen op het beleid? 26 00:02:20,260 --> 00:02:25,540 De regering doet voorstellen aan de Tweede Kamer, bijvoorbeeld voor nieuwe wetten of wetswijzigingen. 27 00:02:26,060 --> 00:02:28,860 Een Kamerlid kan ook zelf een wetsvoorstel indienen. 28 00:02:29,280 --> 00:02:32,700 De Kamer kan de plannen goed- of afkeuren. 29 00:02:32,960 --> 00:02:37,120 De Kamer kan ook wijzigingen aanbrengen. Zo’n wijziging heet een amendement. 30 00:02:37,780 --> 00:02:43,260 Kamerleden kunnen moties indienen. Met een motie wil een Kamerlid iets bereiken bij de regering. 31 00:02:43,269 --> 00:02:47,409 Bijvoorbeeld dat ze ergens aandacht aan besteedt of het beleid verandert. 32 00:02:47,660 --> 00:02:52,140 Over wetsvoorstellen, amendementen en moties wordt in de Kamer gestemd. 33 00:02:52,540 --> 00:02:56,780 Is de motie aangenomen, dan verwacht de Kamer dat de regering de motie uitvoert. 34 00:02:58,900 --> 00:03:02,600 Dit is de plenaire zaal. Iedereen heeft hier een vaste plaats. 35 00:03:02,900 --> 00:03:09,640 De Voorzitter zorgt ervoor dat alle debatten goed verlopen. De griffiers helpen de Voorzitter daarbij. 36 00:03:10,400 --> 00:03:12,820 Hier is het vak van het kabinet. 37 00:03:13,360 --> 00:03:15,920 De Kamerbodes zorgen voor praktische ondersteuning. 38 00:03:16,620 --> 00:03:19,220 Hier wordt het verslag van de vergadering gemaakt. 39 00:03:19,760 --> 00:03:22,060 Wilt u ook een keer een vergadering bijwonen? 40 00:03:22,440 --> 00:03:25,620 De grote publieke tribune is elke vergadering geopend. 41 00:03:28,540 --> 00:03:34,040 In de Tweede Kamer zijn veel verschillende commissies. In een commissie zitten Kamerleden 42 00:03:34,049 --> 00:03:40,769 die gespecialiseerd zijn in hetzelfde onderwerp. Bijvoorbeeld in onderwijs, financiën of volksgezondheid. 43 00:03:42,500 --> 00:03:46,280 In een commissievergadering worden onderwerpen tot in detail besproken. 44 00:03:49,260 --> 00:03:54,939 Commissievergaderingen vinden plaats in de aparte vergaderzalen. Er vinden veel vergaderingen 45 00:03:54,939 --> 00:04:00,700 tegelijkertijd plaats. De stoelen in de plenaire zaal zijn dus niet altijd allemaal bezet. 46 00:04:02,520 --> 00:04:07,959 Wat speelt er in Nederland? Zijn er problemen waar de Kamerleden het kabinet op moet wijzen? 47 00:04:07,959 --> 00:04:14,670 Kamerleden gaan op werkbezoek voor informatie en advies. Ook nodigen ze regelmatig organisaties 48 00:04:14,670 --> 00:04:19,959 uit om kennis op te doen. Ook u kunt in contact komen met een Kamerlid door te schrijven of te mailen. 49 00:04:23,080 --> 00:04:29,020 Volg de debatten die u interessant vindt via de publieke tribune, internet of tv. 50 00:04:29,460 --> 00:04:34,340 Zo is te zien en te horen hoe de Tweede Kamer aan het werk is.