De plannen

Het nieuwe kabinet stelt een regeringsverklaring op met daarin de hoofdlijnen van het regeerakkoord.
De minister-president spreekt de regeringsverklaring uit in de Tweede Kamer. Dezelfde dag, of uiterlijk de dag daarop, debatteert de Tweede Kamer over de inhoud van de verklaring. Na de stemming over eventueel bij dit debat ingediende moties kan het kabinet aan de slag.

Het parlementaire jaar begint met prinsjesdag en ziet er als volgt uit:

  • Troonrede
  • Aanbieding rijksbegroting en Miljoenennota
  • Algemene beschouwingen
  • Start begrotingsjaar
  • Kaderbrief
  • Voorjaarsnota
  • Najaarsnota
  • Einde begrotingsjaar
  • Verantwoordingsdag

Het woord is aan Henk Krol

Henk Krol, Tweede Kamerlid 50Plus

Prinsjesdag

De derde dinsdag van september is Prinsjesdag. Het staatshoofd rijdt op die dag in de Gouden Koets naar het Binnenhof en leest in de Ridderzaal de troonrede voor. De troonrede is de uiteenzetting van het regeringsbeleid voor het komende jaar.

Later op de dag gaat de minister van Financiën naar de Tweede Kamer. Daar overhandigt hij de Miljoenennota en de Rijksbegroting in het bekende koffertje voor het komende jaar aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

De controle

Kort na Prinsjesdag debatteert de Tweede Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen met het kabinet over onderwerpen die zijn aangekondigd in de troonrede en Miljoenennota. De fracties in de Kamer zeggen dan waar ze het mee eens zijn of doen alternatieve voorstellen. Vervolgens worden de begrotingen behandeld.

De tegenhanger van Prinsjesdag is verantwoordingsdag. Op deze dag, de derde woensdag in mei, biedt de minister van Financiën het Financieel Jaarverslag van het Rijk over het vorige jaar aan de Tweede Kamer aan. Dat gebeurt net als op Prinsjesdag in een speciaal koffertje. Het jaarverslag laat zien wat de regering het afgelopen jaar heeft bereikt, wat daarvoor is gedaan en wat dat heeft gekost.

 

Nota's

In de voorjaarsnota informeert de minister van Financiën de Tweede Kamer over de voortgang van de uitgaven en inkomsten van het rijk.

In de tweede helft van december is het debat over de najaarsnota. Deze nota geeft een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de Miljoenennota.

De laatste Tweede Kamer Tweets
(Links openen in een nieuw venster)